ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor zowel particuliere als professionele klanten, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit.

 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Bestellingen kunnen worden afgehaald op afspraak.
 4. Gekochte goederen vanaf een waarde van 75 euro worden gratis geleverd en vervoerd op risico van de verkoper (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen). Gratis levering is niet cumuleerbaar met andere specifieke kortingsacties.
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de veertien kalenderdagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.
 6. Herroepingsrecht: terugzending binnen de 14 kalenderdagen. De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen de daartoe bepaalde wettelijke termijn van veertien werkdagen conform artikel 80 van de wet handelspraktijken van 14/07/1991. Wenst de consument gebruik te maken van zijn recht om van de aankoop af te zien, dan moet hij ons daarvan binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van zijn goederen, schriftelijk van in kennis stellen. De koper staat in voor het transport van de geretourneerde goederen. Enkel onbeschadigde goederen, in de originele en ongeopende verpakking worden in overweging genomen.
  Gelieve uw pakket terug te sturen naar: Hazelaardreef 17, 2280 Grobbendonk, België t.a.v. Nico Huttener.
 7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 14de kalenderdag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 8. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art 1139 van het burgerlijk wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. In geval de betaling niet volgt binnen de acht dagen na het opzenden van een aangetekend schrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art 1147 van het burgerlijk wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld aan 12 % met een minimum van 250 €, onverminderd de nalatigheidsintresten. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
 9. Onverminderd de bepalingen van artikel 81, §3, kunnen aan de consument, voor uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden aangerekend worden.

Levering/ Retourneren

The Full Circle levert je bestellingen vanaf €75 gratis* aan huis, eender waar in België.

Is het totaalbedrag van je bestelling minder dan €75 dan betaal je slechts €4.95 verzendkosten. Alle bestellingen worden verzonden zodra de betaling ontvangen is.

Levertijd

Kleine pakketten (tot 30kg): 1 tot 3 werkdagen

Wil je je pakket retourneren of is er iets fout geleverd?

Controleer je bestelling altijd onmiddellijk op fouten of beschadigingen. Het is van uiterst belang dat problemen in de levering binnen 24 uur aan ons gemeld worden. Zo niet, kunnen wij geen gevolg geven aan eventuele klachten. Indien het door jou bestelde artikel niet overeenkomt met het ontvangen artikel ruilen we dit zo snel mogelijk om.

Wanneer je wil afzien van je aankoop, vragen we je dit binnen de 14 dagen aan te geven. Na deze termijn kunnen we je bestelling niet meer terug nemen. Ook vragen we om zeker de originele verpakking te bewaren en het product daarin terug te zenden. De kosten voor het retour-transport zijn voor de klant.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Bescherming persoonsgegevens stelt.

Lees hier onze volledige privacyverklaring.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om u uw bestelling te kunnen bevestigen en voor het afhandelen van klachten. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij anonimiseren deze gegevens zo goed mogelijk. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Sociale media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

 • The Full Circle
 • Hazelaardreef 17
 • 2280 Grobbendonk

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.